RovadeWa - website - background
refresh

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden RovadeWa - Services

Op alle offertes, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met RovadeWa - Services, hierna te noemen RovadeWa, zijn voor de opdrachtgever, hierna te noemen cliënt, de volgende voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1.  Prijzen.

Alle prijzen staan vermeld in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn van kracht gedurende de in de prijslijst of in de offerte vermelde periode. De prijzen zijn uitsluitend van toepassing voor aflevering in de Benelux. Alle prijzen zijn inclusief vrachtkosten, verzekering, invoer-en douane kosten. De kosten voor speciaal transport zoals bv. DHL en TNT, IPEC zijn niet inbegrepen in de prijs. RovadeWa behoudt zich het recht voor om indien zij dit nodig acht, prijswijzigingen zonder aankondiging door te voeren.

 

Artikel 2.  Betalingen.

De eerste levering zal slechts plaatsvinden na volledige betaling voor de levering. Dit kan geschieden door telefonische overboeking, schriftelijke overboeking of verzending onder rembours. Indien het totale bedrag kleiner is dan Euro 5.000,=, dient de volledige betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na levering van de goederen. Indien het totale orderbedrag groter is dan Euro  5.000,=, dient 30% van het totale orderbedrag betaald te worden binnen 14 dagen na datum van opdracht en de overige 70% van het totale orderbedrag dient betaald te worden binnen 14 dagen na levering van de goederen. Indien het totale orderbedrag groter is dan Euro 25.000,-, dient 45% binnen 14 dagen betaald te worden na de datum van opdracht, 45% binnen 14 dagen na levering en 10% binnen 30 dagen na oplevering. RovadeWa houdt zich uitdrukkelijk het recht voor bij aflevering kontante betaling te verlangen indien zij dit nodig acht. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft RovadeWa recht op een vertragingsrente, zijnde 1,5% per maand van het totale bedrag. Indien cliënt na sommatie tot betaling in gebreke blijft, is RovadeWa gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman. Deze kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen. Cliënt doet afstand van het recht tot schuld vergelijking. Een eventueel beroep op de hierna opgenomen garantiebepalingen, schorten de betalingsverplichting als bedoeld in dit artikel niet op.

 

Artikel 3.  Levering.

RovadeWa zal steeds trachten de leveringen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. RovadeWa zal ook steeds trachten producten te leveren met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Levering van de apparatuur zal geschieden op de begane grond van het op de opdracht aangegeven adres. Intern transport en eventuele bijbehorende werkzaamheden bij de cliënt,  zijn voor rekening en risico van de cliënt. De leveringstermijn vangt aan op de datum van ontvangst van de opdracht. Op voorwaarde dat de cliënt aan al zijn contractuele verplichtingen voldoet, zal RovadeWa al het mogelijke doen om tijdig te leveren. RovadeWa is evenwel niet aansprakelijk voor schade in welke dan vorm ook wegens overschrijding van levertijd. Boetes die hierop betrekking hebben worden niet geaccepteerd. Een overschrijding van de levertijd kan nooit annulering van de opdracht tot gevolg hebben. Levering van de goederen zal meestal plaats vinden door een transporteur, waarbij een verzendtijd van max 3 werkdagen in acht genomen dient te worden. Schade geleden door te late of niet volledige levering van de goede door de transporteur, kan niet verhaald worden.

 

Artikel 4.  Garantie.

De garantie bepalingen zijn slechts van kracht indien de apparatuur deskundig wordt geïnstalleerd en gebruikt. De garantie bepalingen zijn niet van kracht indien aangetoond kan worden dat de fout veroorzaakt is door externe invloeden zoals aardingsfouten, blikseminslag, statische ladingen, onstabiele voeding etc. Op alle onderdelen wordt gedurende de aangegeven periode in de prijslijst garantie gegeven op materialen, fabricagefouten en manuren welke benodigd zijn voor de hardware reparatie. Software herstel is hierbij niet inbegrepen. Reparatie van evt. defecte onderdelen vindt ten alle tijden plaats in de werkplaats van RovadeWa. Indien reparatie plaats vind op locatie van de cliënt, zullen de reiskosten tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht. Gevolgschade ten gevolge van het defect raken van de door RovadeWa geleverd apparatuur in welke vorm dan ook kan niet worden verhaald op RovadeWa. RovadeWa behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te repareren of indien zij dit nodig acht om te ruilen. RovadeWa zal steeds trachten om de reparatie zo snel mogelijk uit te voeren. Gedurende de benodigde reparatie tijd worden geen vervangende onderdelen aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit toch door de cliënt wordt gewenst, zullen de daarvoor geldende tarieven in rekening worden gebracht. De garantie termijn op een reparatie bedraagt drie maanden. Deze termijn heeft alleen betrekking op het gerepareerde component. Indien binnen deze periode een ander onderdeel van de gerepareerde apparatuur defect raakt, valt dit niet onder deze garantie termijn. Cliënt dient eventuele klachten te melden binnen een periode van 30 dagen na constatering van de vermeende onjuistheid in hetgeen is geleverd.

 

Artikel 5.  Acceptatie opdracht.

Een opdracht wordt pas geaccepteerd als opdracht indien een opdracht bevestiging naar de cliënt is verstuurd. RovadeWa behoudt zich het recht voor een opdracht niet te accepteren, indien zij dit wenselijk acht. Een opdracht wordt slechts geaccepteerd indien uitsluitend de algemene voorwaarde van RovadeWa van toepassing zijn.

 

Artikel 6.  Aansprakelijkheid.

RovadeWa is nooit, in welke vorm dan ook, aansprakelijk voor ge- of vervolgschade geleden door het toepassen van apparatuur welke geleverd is door RovadeWa. RovadeWa is nooit, in welke vorm dan ook, aansprakelijk voor  gevolgschade of vervolgschade geleden door het verrichten van een dienst door RovadeWa of andere partijen.

 

Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud.

Alle door RovadeWa geleverde goederen blijven eigendom van RovadeWa, totdat volledige betaling van de goederen alsmede eventuele extra kosten heeft plaatsgevonden. Indien door RovadeWa geleverde apparatuur ingebouwd is in systemen geleverd door of eigendom van deren, blijft de geleverde apparatuur eigendom van RovadeWa indien volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Het is de cliënt niet toegestaan de geleverde apparatuur te gebruiken, bewerken of verwerken zolang de apparatuur niet volledig betaald is. RovadeWa behoudt zich in het recht voor om bij niet betaling de geleverde apparatuur zonder rechterlijke tussenkomst terug te vorderen en de eventuele rest opdracht te annuleren.

 

Artikel 8.  Wijzigingen.

RovadeWa houdt zich het voor om wijzigingen in de technische specificaties van door haar geleverde apparatuur aan te brengen zonder vooraankondiging. RovadeWa houdt zich het recht voor om door haar geleverde apparatuur te vervangen door andere zonder vooraankondiging. RovadeWa houdt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren door het uit brengen van een nieuwe prijslijst. Met het uitbrengen van een nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen.

 

Artikel 9.  Annuleringen.

Opdrachten gegeven door een cliënt kunnen alleen geannuleerd worden na schriftelijke toestemming van RovadeWa. Kosten ten gevolge van de annulering door een cliënt, zullen worden doorberekend. RovadeWa houdt zich het recht voor indien de cliënt zich niet aan de betalingsverplichting houdt, een order te annuleren.

 

Artikel 10.  Afwijking.

Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Terug Omhoog
Verklein Tekst Vergroot Tekst Herstel Pagina